October 20, 2022

Nieuw quantumgebouw ‘LabQ’ op Amsterdam Science Park

Er heeft de afgelopen jaren een forse groei van activiteiten rond quantumtechnologie plaatsgevonden op het Amsterdam Science Park. Zowel de FNWI als het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben, onder andere via het gezamenlijke centrum QuSoft, het onderwijs en onderzoek rond dit thema flink geïntensiveerd. Ook op het gebied van valorisatie van ‘quantum’ gebeurt veel. Daarom heeft de UvA besloten om een nieuw gebouw te ontwikkelen voor Amsterdam Science Park, speciaal gericht op quantumtechnologie: LabQ.

De groei van quantum in Amsterdam staat niet op zichzelf. Om Nederland te positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie, werd in 2021 een Nationaal Groeifondssubsidie toegekend aan de Quantum Delta NL – een bundeling van quantumactiviteiten in Delft, Eindhoven, Leiden, Twente en Amsterdam. Via deze groeifondsmiddelen krijgt de toepassing van quantumtechnologie een verdere impuls. Daarnaast is een deel van de subsidie bedoeld voor campusontwikkeling.

Nationaal quantum ecosysteem

Dankzij de groeifondssubsidie kunnen op verschillende campussen speciale “quantum-gebouwen” worden geplaatst. Deze gebouwen samen vormen straks een nationaal quantum ecosysteem, waarbinnen soepel wordt samengewerkt met academische, publieke en private partijen.

Programma van Eisen

In het najaar van 2021 is, op verzoek van het CvB, een team van collega’s van de FNWI samen met die van de centrale Bestuursstaf en Huisvestingsontwikkeling begonnen met het uitwerken van een projectinitiatief. Met een positief resultaat: in mei dit jaar heeft het College van Bestuur het initiatief vastgesteld en besloten verder uit te werken. Hiermee is het project klaar voor de volgende fase: het opstellen van een Programma van Eisen. Naast ruimte voor QuSoft en ander quantumonderwijs en -onderzoek, zal het gebouw ook ruimte bieden aan startups, MKB en andere bedrijven rond quantumtechnologie. Ook algemene FNWI-ruimtes en faciliteiten, waaronder een fietsenstalling, zijn voorzien. Er wordt toegewerkt naar ingebruikname van LabQ in 2026.

Related news

How can we help you?

Looking for partners to collaborate. Or looking for a certain expertise? Or would you like to locate your business in the Amsterdam Science Park? Drop us a line and we help you to find a perfect match.

Leo le Duc Science & Business
For business inquiries contact

Leo Le Duc

Let's connect